Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mausi&Co.

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.mausi.co, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mausi&Co. Sp. z o.o. ul Lęborska 3b 80-386 Gdańsk NIP 584-27-33-616 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mausi.co i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.mausi.co, prowadzony jest przez Mausi&Co. Sp. z o.o. ul Lęborska 3b 80-386 Gdańsk.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
    1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mausi&Co. Sp. z o.o. ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
    2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mausi.co oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
   4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
    1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
    2. Klient zobowiązany jest do:
     1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
     2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
     3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
    1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mausi.co, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
    3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
    4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
    5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
     1. przedmiotu zamówienia,
     2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
     3. wybranej metody płatności,
     4. wybranego sposobu dostawy,
     5. czasu dostawy,
    6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
    7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mausi&Co. Sp. zo.o. ul Lęborska 3b 80-386 Gdańsk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE NR , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
    10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   6. Dostawa
    1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Polski, Europy oraz każdego innego Państwa po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy pod adresem:shop@mausi.co i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
    2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
    3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 6 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Prosimy doliczyć do tego czasu również czas dostawy w zależności od wybranej metody wysyłki: kurier 24h, kurier 48h, Kurier Europa do 4 dni roboczych, paczka pocztowa Europa 4-5 dni roboczych
   7. Ceny i metody płatności
    1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
    2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
     1. przelewem na numer konta bankowego w walucie PL 62 2490 0005 0000 4530 9333 7895
     2. płatnością za pośrednictwem IAI Pay z gwarancją bezpieczeństwa płatnosci
   8. Prawo do odstąpienia od umowy
    1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
    2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email: shop@mauis.co o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną adres shop@mausi.co
    3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
    4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   9. Skutki odstąpienia od umowy
    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, nie wliczając kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    2. Reklamacje dotyczące Towarów
     1. Mausi&Co. Sp. z o.o. ul Lęborska 3b 80-386 Gdańsk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
     2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Mausi&Co. Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 416 80-244 Gdańsk. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
     3. Mausi&Co. Sp. z o.o. jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
    3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
     1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
     2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Mausi&Co. Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 416 80-244 Gdańsk, mailowo pod adres shop@mausi.co lub przy użyciu formularza kontaktowego
     3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
    4. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
     1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel